Ideari

L'objectiu prioritari de l'escola és l'educació integral dels seus alumnes.

Partint d'una concepció cristiana de l'home, de la vida i del món i tenint com a finalitat l'assoliment del desenvolupament harmònic de la persona:

  • Ajudem els educands a descobrir, potenciar i respectar les seves possibilitats físiques, intel·lectuals i afectives cercant la satisfacció i l'equilibri personal.
  • Afavorim el desenvolupament de la dimensió social de la persona i la seva projecció envers la cultura i l'entorn més proper.
  • Desvetllem la dimensió ètica i transcendent que permet identificar-se amb els seus propis valors i a donar sentit a la seva vida i a la seva actuació.
  • Posem l'èmfasi en l'adquisició d'actituds i comportaments participatius, responsables, solidaris, justos i equilibrats.

 

Els continguts escolars que més ens interessa facilitar en l'alumne/a són:

  • L'adquisició d'aquelles destreses i habilitats bàsiques d'aprenentatge (procediments) que el dotin de l'autonomia suficient com per ser el veritable protagonista del seu procés formatiu.
  • La vivència i la descoberta constant dels valors propis i els de l'entorn per tal que de forma conscient s'adhereixi a aquells que consideri més convenients.
  • El coneixement de la realitat personal, familiar, social, cultural i natural més propera com a base de comprensió i projecció cap a la resta de coneixements.
  • En darrer lloc, afavorim i volem afavorir un ambient educatiu agradable i acollidor que possibiliti unes relacions cordials i familiars entre educands i educadors i que, alhora, estimuli el propi procés d'aprenentatge i creixement personal.