Història del col·legi

L'història del nostre col·legi comença al mes de maig de 1952. En aquell any, a causa de l'increment d'alumnes matriculats a Batxillerat i la manca d'espai es va produir una reubicació del centre a l'avinguda Coliseo número 125, actual carrer Arquitecte Bennàsar. S'habilità un centre d'ensenyament de Primària i Media (denominació que rebia el centre en aquell temps), on s'hi traslladà el nivell educatiu de Batxillerat i part de les Germanes Professores del col·legi de la Presentació, situat en el Carrer Montesión número 13 de Palma, propietat de les Missioneres dels Sagrats Cors.

Dia 2 d'octubre de 1952 va tenir lloc l'obertura del Col·legi.

El 20 d'Agost de 1954 es va rebre el decret d'erecció canònica de la fundació de Casa de la Congregació del Col·legi Jesús Maria situat encara en els pisos de l'Avinguda Coliseo, 125. El 8 de setembre s'estableix la Comunitat.

L'any 1956 la Congregació compra el solar del carrer Escultor Galmés, 92, actual Guillem Galmés, 38, Balmes, 52 i Doctor Ferran sobre el qual avui s'aixeca l'actual centre, acceptant el que s'edificarà en una tercera fase.

El 28 d'agost de 1957 van començar les obres del Col·legi Jesús Maria del carrer Escultor Galmés, 92.

Dia 21 de setembre de 1960 la Comunitat de Jesús Maria es trasllada al nou edifici propietat de la Congregació, situat en el carrer Escultor Galmés, 92.

El 5 de novembre del mateix any, va tenir lloc la benedicció del Col·legi per part de l'Excm. i Rvd. Sr. Bisbe de Mallorca, D. Jesús Enciso Viana.

Solament s'ha edificat el que en temps futur serà la residència de la Comunitat de les MM.SS.CC., amb capella provisional. S'ha habilitat com a col·legi, i ja s'hi ha començat el curs. També s'han traslladat les pensionistes que estaven a la Presentació.

El 1964 el creixement de la població escolar motiva la construcció de la segona fase que comprèn l'edifici del carrer Balmes, 52 ja que l'escola quedava petita. Es necessitaven nous espais per donar cabuda a tots els alumnes matriculats.

El 8 de març de 1967 es compren dues casetes contigües al Col·legi, amb els seus patis corresponents, amb la finalitat d'ampliar el número de dependències i la seva capacitat tenint en compte que l'increment de la matrícula és molt notable i es prepara immediatament el projecte de construcció de la tercera fase. El mateix estiu es comencen les obres.

En 1969 s'inaugura aquesta tercera fase de l'edifici amb l'obertura dels curs escolar 1969/70.

Durant anys continuà augmentant el nombre d'alumnes de l'escola i al mateix temps s'havien fet algunes reformes i s'incorporaven noves dotacions d'espais coberts per tal d'adaptar l'escola a les perspectives de futur.

En aquells moments, vers l'any 1976 la titularitat i la direcció de l'escola, juntament amb l'equip de mestres i professionals que s'havien anat incorporant, impulsà una forta renovació pedagògica fonamentada en la coordinació, la preparació i la formació permanent del professorat. L'elaboració i l'adopció d'una línia educativa unitària i coherent basada en la pedagogia activa i en la filosofia pròpia de l'escola. La projecció de l'escola cap a l'entorn. La implicació i el compromís de tota la comunitat educativa en la tasca compartida d'educar. La incorporació progressiva de les noves tecnologies. I uns anys més tard es va declinar vers la normalització lingüística.

Al final ja de la dècada dels 80, i a partir de les propostes que anaven apareixent referents a la nova reforma del sistema educatiu, l'escola inicià un nou procés de reciclatge que suposà la revisió de tots els plantejaments i mitjans educatius utilitzats per tal d'atendre les demandes que naixien de la nova llei d'ordenació dels sistema educatiu (LOGSE).

La voluntat de contemplar la nova etapa d'Educació Secundària Obligatòria (ESO), dels 12 als 16 anys, suposaria l'increment del nombre de grups d'alumnes que fins al moment s'atenien i, per tant, la reestructuració de locals per fer les ampliacions oportunes, nous professors i nous materials.

A partir de l'any 90 el professorat inicià la seva formació i preparació per a l'implantació de la reforma. Al mateix temps es començà l'elaboració del Projecte Curricular del Centre (PCC), document marc necessari per situar tota la tasca educativa a desenvolupar a l'escola des de totes les etapes, cicles i àrees.

Actualment, l'escola funciona plenament amb l'estructura pròpia de la reforma atenent totes les etapes d'ensenyament bàsic i obligatori: Educació Infantil (segon cicle, de 3 a 6 anys), Educació Primària (de 6 a 12 anys), Educació Secundària (de 12 a 16 anys) i Cicles Formatius de Grau Mitjà, d'administració i de comerç (desprès de l'ESO).